top of page

UAB "FINANCE UNITED" PRIVACY POLICY

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl tvarkydami asmens duomenis laikomės ES Bendrajame
duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų. Įgyvendindami taikomus
reikalavimus šioje Privatumo politikoje Jums pateikiame informaciją apie UAB „Finance United“ atliekamą
asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo tikslus, duomenų gavėjus, duomenų subjektų teises ir
kitas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.


Šioje Privatumo politikoje aprašyto asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu duomenų valdytojo statusą turi
UAB „Finance United“ (nebent prie konkretaus tikslo būtų įvardinta kitaip), juridinio asmens kodas
300617613, registracijos adresas K. Donelaičio g. 60, Kaunas, Lietuva, veiklos adresas Jogailos g. 3,
Vilnius, Lietuva, el. p. info@financeunited.lt (toliau – Bendrovė).


Buhalterinės apskaitos ir susijusių paslaugų teikimas


Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo tikslu Bendrovė tvarko savo klientų darbuotojų asmens duomenis,
kliento klientų ir kontrahentų asmens duomenis, taip pat kliento klientų ir kontrahentų darbuotojų asmens
duomenis.


Teikdami buhalterinės apskaitos paslaugas tvarkome asmens duomenis, esančius klientų išrašytose bei
klientų iš jų kontrahentų gautose sąskaitose, taip pat asmens duomenis, nurodytus tarp šalių sudarytose
sutartyse. Juridiniams asmenims skirtų ir iš juridinių asmenų gautų sąskaitų, taip pat juridinių asmenų
sudarytų sutarčių atveju tvarkome šalių darbuotojų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis, šalių
parašus. Fizinių asmenų sąskaitų ir sutarčių atveju tvarkome sąskaitos gavėjo arba siuntėjo vardą,
pavardę, kontaktinius duomenis, PVM mokėjo kodą, individualios veiklos pažymėjimo numerį, verslo
liudijimo numerį, asmens kodą, gimimo datą, banko sąskaitos numerį, mokėtinas sumas ir kitus sutartyse ir
sąskaitose nurodytus duomenis.


Teikdami buhalterinės apskaitos paslaugas tvarkome klientų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus,
gimimo datas, informaciją apie darbo užmokestį ir mokėtinus mokesčius, informaciją apie kompensaciją už
atostogas ir nepanaudotas atostogas, išeitines išmokas ir kitokias darbuotojams mokėtinas sumas,
informaciją apie šeimyninę padėtį ir kitokias darbo užmokesčio, kitokių mokėtinų sumų ir mokėtinų
mokesčių apskaičiavimui pagal teisės aktus reikšmingas aplinkybes. Be aukščiau išvardintų asmens
duomenų, tvarkome šiuos savo klientų akcininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas,
informacija apie turimas akcijas. Atlikdami auditą galime tvarkyti teisinių ginčų procesiniuose
dokumentuose nurodytus fizinių asmenų duomenis.


Be buhalterinės apskaitos paslaugų, taip pat teikiame finansinių ataskaitų (pavyzdžiui, fondų ataskaitų
investuotojams) ruošimo, pagal teisės aktus reikalingų duomenų teikimo Lietuvos bankui paslaugas.

 

Aukščiau išvardintus ir kitus klientų mums perduotus asmens duomenis gauname ir tvarkome teisėto
intereso pagrindu. Be to, buhalterinės apskaitos paslaugų teikimą reglamentuoja teisės aktai, tad dalies
asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas yra teisinių prievolių vykdymas. Netvarkydami įvardintų
asmens duomenų negalėtume teikti buhalterinės apskaitos paslaugų. Įvardintus asmens duomenis
tvarkome paslaugų teikimo metu.


Teikdama buhalterinės apskaitos paslaugas, sudarančias pagrindinę Bendrovės veiklos dalį, Bendrovė
veikia kaip duomenų valdytojas. Tačiau tam tikrais atvejais, kai teisės aktuose nėra nustatytos konkrečios
buhalterinės apskaitos įmonės pareigos, o kliento įmonė pateikia labai išsamius nurodymus dėl duomenų
tvarkymo, Bendrovė gali veikti kaip duomenų tvarkytojas, ypač vykdant ribotas, pagalbines užduotis,
atlikdama jas kaip kliento įmonės veiklos dalį.


Kandidatų į darbuotojus atranka


Jeigu atsiuntėte savo CV, motyvacinį laišką ar kitus dokumentus ar duomenis tam, kad dalyvautumėte
atrankoje į darbuotojus, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi
darbuotojų atrankos vykdymo tikslu.


Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų
kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio
kandidato, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo duomenų gavimo.
Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu. Jūsų asmens duomenų
pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu prašomų duomenų nepateiksite,
negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo.


Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise,
gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją,
profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Be to, galime patikrinti kandidato paskyrą profesiniame
socialinės žiniasklaidos tinkle. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų sutikimo.
Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų
atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias
paslaugas. Mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius
teisės aktus ir sudarytas sutartis.


Tiesioginės rinkodaros vykdymas


Jeigu esate Bendrovės klientas ar išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų
kontaktiniai duomenys bus naudojami tam, kad galėtume Jums pateikti informaciją apie mūsų paslaugas,
naujienas ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.


Tiesioginė rinkodara be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate Bendrovės
klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise. Prieštaravimą dėl tokios
rinkodaros vykdymo galite išreikšti pažymėdami tai sutartyje, kurią pasirašote su mūsų Bendrove, bei šioje
Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Kitais atvejais, jeigu nesate mūsų Bendrovės
klientas, tiesioginė rinkodara Jums bus siunčiama sutikimo pagrindu.


Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba
Bendrovės santykių su jumis pabaigos.


Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros
pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę Bendrovės nurodytais
kontaktiniais duomenimis.


Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas


Jeigu mūsų Bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens
duomenys bus tvarkomi jų administravimo tikslu.


Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ar kitokių
teisinių prievolių vykdymu, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi maksimalų 10 metų laikotarpį, kol
sueis bendrasis senaties terminas. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču ar teisinės
prievolės vykdymu, jie bus ištrinti atsakius į Jūsų raštą.


Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam
tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.
Komunikacija elektroniniu paštu


Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos
valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas.
Jeigu komunikaciją su bendrovėmis vykdote kaip įmonių, su kuriomis turime arba galime turėti sutartinius
santykius, darbuotojai, Jūsų duomenų elektroninės komunikacijos metu pateiktų duomenų tvarkymo
pagrindas yra teisėtas interesas. Be to, pavienėse situacijose duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali
būti teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.


Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų elektroninės komunikacijos metu pateikiami duomenys taip pat
tvarkomi vidaus administravimo tikslu.


Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis
proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu
paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir tvarkyti kiti
darbuotojai galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, vidaus taisyklių įgyvendinimo,
konfidencialios informacijos apsaugos, Bendrovės informacinių sistemų apsaugos nuo įsilaužimo ir
duomenų vagysčių, virusų ir kenkėjiškų programų, Bendrovės turtinių ir neturtinių (dalykinės reputacijos,
įvaizdžio ir pan.) interesų apsaugos, darbuotojo pavadavimo, Bendrovės veiklos tęstinumo užtikrinimo ir
susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.


Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas


Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10
metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate,
vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų
veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles,
pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu
tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties
vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.


Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas


Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu kitos šalies darbuotojų ir atstovų asmens
duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys
apsiriboja kontrahentų, kurie yra juridiniai asmenys, darbuotojų darbo kontaktiniais duomenimis ir su
sutarčių vykdymu susijusiomis aplinkybėmis. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas.
Netvarkydami kontrahentų atstovų asmens duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties su jų
atstovaujamu juridiniu asmeniu.


Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams


Šioje Privatumo politikoje įvardintais asmens duomenų tvarkymo tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys
gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo bei kitokių paslaugų teikėjams ir subrangovams;

 • notarams, antstoliams, advokatams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo
  bendrovėms bei skolų pirkėjams ir perėmėjams;

 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei
  kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;

 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams
  ar asmenims, kitiems reorganizavimo dalyviams.
   

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?


Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių
principų:
 Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir
skaidrumo principas);
 Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie
tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne
ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo
trukmės apribojimo principas);


 Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar
organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą
nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).


Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas


Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:
 

 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 • teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimų asmens duomenų netikslumus;

 • teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais;

 • teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas arba duomenys nebūtų tvarkomi;

 • teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums

 • davus sutikimą arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą;

 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kaip tai numato Reglamento 21 straipsnis, ypač tuo atveju, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;

 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu tokį sutikimą esate davę;

 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius).


Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę.
Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys
yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.


Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta
atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės
aktuose nustatytais atvejais.


Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo
asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Bendrovės paskirtą duomenų apsaugos pareigūną elektroninio
pašto adresu dap@financeunited.lt bei šios Privatumo politikos pradžioje nurodytais kontaktiniais
duomenimis, ant laiško nurodydami, kad jis adresuotas Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui.


Atsižvelgdami į teisės aktų pakeitimus, taip pat ir pokyčius Bendrovių veikloje, turime teisę atnaujinti šią
Privatumo politiką. Rekomenduojame duomenų subjektams reguliariai apsilankyti interneto svetainėje
www.financeunited.lt ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Galime pranešti apie Privatumo
politikos pakeitimus duomenų subjekto nurodytais kontaktiniais duomenimis.


Atnaujinimo data: 2024 m. vasario 8 d.

bottom of page